preambula

Všeobecné obchodné podmienky

Akadémie kritického myslenia

Názov spoločnosti:  Akadémia kritického myslenia, s.r.o.

 

Sídlo: Polianky 7A 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka

 

IČO: 50380681

 

DIČ: 2120321907

 

IČ DPH:  SK 2120321907

 

Zapísaná v:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka č.: 112584/B

 

Adresa elektronickej pošty: info@kritickemyslenie.sk

 

Telefonický kontakt:  0911239151

 

Orgán dozoru, ktorému podlieha naša činnosť, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom    Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava.

ONLINE ŠKOLENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Poskytovateľa Akadémia kritického myslenia, s.r.o., Polianky 7A 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO: 50380681 (ďalej len „poskytovateľ“) upravujú práva a povinnosti užívateľov on-line služieb a stanovujú podmienky, za ktorých im poskytovateľ on-line služby poskytuje.

Poskytovateľ je prevádzkovateľ internetového portálu www.kritickemyslenie.sk

Poskytovateľ poskytuje prostredníctvom internetového portálu on-line služby užívateľom.

Užívateľom on-line služieb poskytovateľa sa na účely týchto VOP rozumejú fyzické alebo právnické osoby, ktoré užívajú on-line služby poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP.

Poskytovateľ poskytuje užívateľom online služby vo forme online školenia.

Online školením sa na účely týchto VOP rozumie odborné štúdium, ktorého podstatou je zabezpečenie prednášky s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, ktoré je sústredené na danú oblasť vzdelávania a vykonáva sa v elektronickej forme prostredníctvom jednotlivých informačných technológií (ďalej len „online“ školenie).

Aktuálne znenie obchodných podmienok je k dispozícii na internetovej adrese www.kritickemyslenie.sk.

Znenie obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti týchto obchodných podmienok.

I. Objednávka služby uzatvorenie zmluvy

 1. Objednávka služby sa vykonáva na základe registrácie užívateľa na online školenie, vykonanej na internetovom portáli kritickemyslenie.sk (ďalej len „internetový portál“). Pred vykonaním registrácie je užívateľ povinný vybrať si konkrétny druh školenia, zo zoznamu aktuálnych školení uverejnených na internetovom portáli. Výber školenia sa uskutočňuje kliknutím na  ikonu „registrovať sa na kurz“ a vložením vybraného školenia do nákupného košíka (kliknutím na ikonu „pridať do košíka“) a následným kliknutím na ikonu „skontrolovať a objednať“.
 2. Registrácia na online školenie sa uskutočňuje vyplnením registračného formulára užívateľom, ktorý je užívateľovi k dispozícií na internetovom portáli, po kliknutí na ikonu „skontrolovať a objednať“ v zmysle bodu i. tohto článku.
 3. Kúpna zmluva medzi kupujúcim (užívateľom) a predávajúcim (poskytovateľom) vzniká záväzným potvrdením objednávky kupujúcim (kliknutím na ikonu „objednať s povinnosťou platby“), zaplatením kúpnej ceny za vybrané on-line školenie prostredníctvom platobnej brány na internetovom portáli a potvrdením o prijatí objednávky predávajúcim (poskytovateľom), ktoré je kupujúcemu (užívateľovi) zaslané po zaplatení kúpnej ceny na zadanú e-mailovú adresu.
 4. Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom podľa bodu iii. sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.

II. Cena a platobné podmienky

 1. Cena on-line školenia je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na internetovom portáli poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované služby za podmienok uvedených v týchto VOP, a to najmä z dôvodu zmeny termínu on-line školenia alebo z dôvodu zabezpečenia adekvátnej náhrady lektora v prípade indispozície uvádzaného lektora.
 3. Užívateľ má možnosť zrealizovať platbu za ním vybranú službu prostredníctvom platobnej brány dodávateľa umiestnenej na internetovom portáli poskytovateľa www.kritickemyslenie.sk
 4. Po úhrade ceny prostredníctvom platobnej brány vystaví poskytovateľ užívateľovi v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení konečnú faktúru a zašle ju elektronicky na adresu uvedenú užívateľom, s čím užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Užívateľ môže svoj súhlas so zasielaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením na adresu poskytovateľa. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.
 5. Všetky ceny on-line školení sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH.

I. Dodacia lehota

 1. Užívateľ obdrží na ním zadanú e-mailovú adresu 1 až 2 dni pred dňom po zaplatení potvrdenej objednávky prístupové údaje na on-line školenie. Dňom nasledujúcim po dni doručenia prístupových údajov na on-line školenie začína plynúť 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

II. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
  • počas on-line školenia sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými poskytovateľom;
  • poskytne poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne zabezpečenie objednaného on-line školenia;
  • pre používanie on-line školenia platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií.
 2. Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania služby zaväzuje, že ich bude využívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa.
  • Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii na on-line školenie pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú
 3. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť celú cenu za objednané školenie a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ príjme od poskytovateľa.

III. Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
  • poskytnúť prístup pre zaregistrovaných užívateľov k on-line školeniu najneskôr 2, resp. deň pre konaním vybraného on-line školenia,
  • poskytovať informácie týkajúce sa objednaného on-line školenia, ako i oboznamovať užívateľa so zmenami súvisiacimi s on-line školením,
  • vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. obdobným náhradným plnením nekompenzované on-line školenie
 2. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní produktov a služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
  • Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line školenia z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.
  • Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portáli www.kritickemyslenie.sk alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa.

IV. Zmena služieb

 1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť školenie, program školenia alebo lektora je poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu užívateľovi.
 2. Pri zrušení školenia zo strany poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu školenia má užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného školenia. Za závažnú zmenu sa nepovažuje, zmena programu školenia alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada programu školenia alebo lektora.

V. Odstúpenie od zmluvy, stornovanie, reklamácie

 1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorený na dobu určitú, a to do okamihu poskytnutia služby, pokiaľ nie je v súlade s týmito VOP ukončený skôr.
 2. Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím on-line školenia od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie (uvádzané čiastky platia len pre 1 osobu).
  • 50 % z ceny školenia, ak užívateľ odstúpi od zmluvy v lehote do 7 pracovných dní pred termínom začatia on-line školenia,
  • vo výške 100 % z ceny školenia, ak užívateľ odstúpi od zmluvy v lehote menej ako 7 pracovných dní pred termínom začatia on-line školenia,V prípade, že užívateľ alebo osoby, v prospech ktorých bolo on-line školenie objednané, sa on-line školenia nezúčastnia z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátanie ceny za školenie.
 3. Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne potom, ako sa o nedostatkoch zakúpených služieb Predávajúceho (Poskytovateľa) dozvedel, a to zaslaním písomnej reklamácie na adresu Predávajúceho (Poskytovateľa) uvedenú v týchto VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a užívateľa písomne (elektronicky/poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa jej obdržania.

VI. Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim (Poskytovateľom) a Spotrebiteľom (Užívateľom).
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – (pozri) Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 6. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 7. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

VII. Vyhotovovanie záznamov zo školení

 1. Užívateľ berie na vedomie, že z dôvodu ochrany duševného vlastníctva je bez písomného súhlasu poskytovateľa, na všetkých on-line školeniach organizovaných poskytovateľom zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov, videozáznamov alebo fotografií.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje užívateľa sú spracúvané poskytovateľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Užívateľ prehlasuje, že sa oboznámil so zásadami spracúvania osobných údajov uverejnenými v sekcii Ochrana osobných údajov na webovej stránke kritickemyslenie.sk.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
 2. Užívateľ plne akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu a webového rozhrania) ako platnú a záväznú pre poskytovateľa aj užívateľa.
 3. Akékoľvek spory medzi poskytovateľom a užívateľom sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

PREDAJ PRODUKTOV

Spoločnosť Akadémia kritického myslenia, s.r.o., Polianky 7A 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO: 50380681, je prevádzkovateľom internetového obchodu www.kritickemyslenie.sk (ďalej len „e-shop„) a predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“).

Predávajúci vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji tovaru a poskytovaní služieb. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Predávajúcim a sú záväzné pre všetky zmluvné strany.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:
osoba zapísaná v obchodnom registri,
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež rozumie pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

I. Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy:

 1. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky (návrhu na uzatvorenie zmluvy) kupujúcim a následným prijatím objednávky (prijatím návrhu na uzatvorenie zmluvy) predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu do 24 hodín od doručenia objednávky spolu s informáciami o dostupnosti a termíne dodania prostredníctvom zadaného e-mailu. (na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv). Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.
 2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa z objektívnych dôvodov nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).
 3. Vzniknutú zmluvu (vrátane ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zákonných dôvodov.

Dodanie predmetu kúpy:

 1. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá predmet kúpy, doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu kúpy a Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci sa stane vlastníkom veci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

II. Cena a platobné podmienky

Cena:

 1. Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané osobitne a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. V takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:
  • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);
  • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
  • zľava na tovar presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.
   • Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Akciové ceny, zľavy na tovar nie je možné kombinovať navzájom ani s výhodami vernostného programu.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.


Platobné podmienky:

 1. Predávajúci akceptuje nasledujúce spôsoby platby a podmienky:
  • platba kartou, prostredníctvom platobnej brány Stripe.
 2. Platba je možná len v EUR. Daňový doklad predávajúci zasiela kupujúcemu spolu s tovarom. Predávajúci je platca DPH. Všetky ceny u uvedené vrátane DPH.

III. Doručenie a dodacie podmienky

Spôsoby a lehoty dodania: 

 1. Predávajúci zaisťuje alebo sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
  • zasielanie prepravnou službou/poštovým podnikom
 2. Dodacia lehota na tovar v ponuke je vo väčšine prípadov 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálne 30 pracovných dní. Dodacia lehota sa po dohode s Kupujúcim môže meniť. O dodacej lehote, termíne dodania bude Kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade predĺženia dodacej lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť v súlade s bodom príslušným bodom týchto VOP.

Ostatné dojednania:

 1. Miesto odberu/doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky Kupujúcim. Za splnenie záväzku Predávajúceho sa považuje dodanie tovaru na určené miesto odberu/doručenia.
 2. Ak z povahy veci alebo ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí, ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným na uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci vec na prepravu. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a jej úplnosť. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento potvrdí prevzatie tovaru.
 3. V prípade zásahu vyššej moci, výpadku informačného systému, Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie a poškodenie tovaru zavinené prepravcom. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. od zmluvy odstúpiť v prípade zmluvy uzavretej na diaľku mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V uvedenej lehote je nevyhnutné o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informovať Predávajúceho spolu s informáciami potrebnými k vybaveniu:

 • Číslo objednávky (variabilný symbol)
 • Popis tovaru
 • Dátum prevzatia tovaru

Meno a priezvisko spotrebiteľa

 • Adresa spotrebiteľa
 • Číslo účtu a kód banky (IBAN) pre vrátenie platby
 • Dôvod odstúpenia (nepovinné)

Formulár na odstúpenie od zmluvy určený pre spotrebiteľov nájdete tu:

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

KOMU: Akadémia kritického myslenia, s.r.o., Polianky 7A 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka
Meno a priezvisko spotrebiteľa *:  
Adresa spotrebiteľa *:  

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar*:

Popis tovaru (výrobné číslo):

 
Číslo objednávky* (variabilný symbol):  
Dátum objednania/dátum prevzatia*:  
Číslo účtu, kód banky (IBAN) pre prípad vrátenia platby*  
Dátum*  
Podpis spotrebiteľa * (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):  

*Povinné vyplniť čitateľne.

 1. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ zaslať najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu Predávajúceho Akadémia kritického myslenia, s.r.o., Polianky 7A 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, doporučene, poistený (odporúčanie), vhodne zabalený aby nedošlo počas prepravy k poškodeniu samotného tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu ____________ .
 • Predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy; tým nie je dotknuté ustanovenie § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z.

 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

 

 

 

V. Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

VI. Komunikácia

 1. Na komunikáciu kupujúci môže využiť všetky kontakty uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Prosíme vás však, aby ste prednostne využívali možnosť komunikovať s nami prostredníctvom e-mailu, najmä pre urýchlenie a efektivitu komunikácie a ako alternatívu k listovým zásielkam. V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať na adrese

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje chránime v zmysle platných právnych predpisov. Podrobné informácie o tom ako spracovávame a chránime vaše osobné údaje nájdete na internetovom sídle prevádzkovateľa v sekcii Ochrana osobných údajov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva. Máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („ARS“), ak sme na vašu žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedali zamietavo alebo sme na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh môžete podať príslušnému subjektu ARS; Vaša možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môžete, ak ste spotrebiteľom, využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu europa.eu/consumers/odr.
 3. Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne potom, ako sa o nedostatkoch zakúpených služieb Predávajúceho (Poskytovateľa) dozvedel, a to zaslaním písomnej reklamácie na adresu Predávajúceho (Poskytovateľa) uvedenú v týchto VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od ____________. Predávajúci/Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.