preambula

Reklamačný poriadok spoločnosti:

Akadémia kritického myslenia

Názov spoločnosti:  Akadémia kritického myslenia, s.r.o.

 

Sídlo: Polianky 7A 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka

 

IČO: 50380681

 

DIČ: 2120321907

 

IČ DPH:  SK 2120321907

 

Zapísaná v:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka č.: 112584/B

 

Adresa elektronickej pošty: info@kritickemyslenie.sk

 

Telefonický kontakt:  0911239151

ONLINE ŠKOLENIA

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Reklamačný poriadok upravuje vzťahy medzi poskytovateľom Akadémia kritického myslenia, s.r.o., so sídlom Polianky 7A 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO: 50380681 (ďalej len „poskytovateľ“) a kupujúcim (užívateľom) pri uplatňovaní reklamácií na služby, ktoré poskytuje poskytovateľ.

Tento Reklamačný poriadok upravuje podmienky, miesto, rozsah a spôsob uplatnenia reklamácie plynúcej zo zodpovednosti za vady poskytovaných služieb, vrátane informácie o tom, kde môže záujemca/užívateľ reklamáciu uplatniť.

Odoslaním registračného formulára alebo objednávky umiestnenej na internetovej stránke www.kritickemyslenie.sk., užívateľ/záujemca vyhlasuje, že bol s týmto Reklamačným poriadkom oboznámený.

Tento Reklamačný poriadok je dostupný na webovej stránke poskytovateľa www.kritickemyslenie.sk

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba záujemca/užívateľ, ktorý užíva on-line služby poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a Všeobecných obchodných podmienok.

Poskytovateľ poskytuje užívateľom on-line služby vo forme online školenia.

Online školením sa rozumie odborné štúdium, ktorého podstatou je zabezpečenie prednášky s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, ktoré je sústredené na danú oblasť vzdelávania a vykonáva sa v elektronickej forme prostredníctvom jednotlivých informačných technológií (ďalej len „online“ školenie).

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby.

Vybavením reklamácie sa rozumie: ukončenie reklamačného konania, odstránením vady poskytnutej služby, vrátením ceny účtovanej za poskytnutie služby (vrátenie účastníckeho poplatku alebo jeho časti), poskytnutím primeranej zľavy z ceny za poskytnutú službu, výmenou služby za inú Službu, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Termín „VOP“ označuje všeobecné zmluvné podmienky poskytovateľa.

I. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Poskytovateľ zodpovedá za umožnenie prístupu k službám (on-line školeniu), v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie svojich internetových stránok alebo za bezchybné poskytovanie platených služieb, za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.
 3. Zodpovednosť poskytovateľa voči užívateľovi v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane poskytovateľa je obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie služby. Túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby.

II. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 

      1. Užívateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu na

 • správnosť výšky ceny zaúčtovanej za poskytnutú službu;
 • kvalitu poskytnutej služby;

  Reklamáciu je užívateľ povinný uplatniť u poskytovateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní po zakúpení a poskytnutí Služby;
 •  

 

        Reklamácia môže byť podaná

 • písomne na adresu sídla poskytovateľa: Polianky 7A 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka
 • elektronicky e-mailom na adresu info@kritickemyslenie.sk

  2. Pri uplatnení reklamácie musí byť zrejmé, kto reklamáciu podáva a čo je predmetom reklamácie. Užívateľ uvedie svoje kontaktné údaje (adresu trvalého bydliska/pobytu, telefónne číslo, emailová adresa), číslo objednávky, a presne opíše ako sa vada prejavuje  – ako a kedy došlo k zníženiu alebo obmedzeniu kvality poskytnutej služby. V prípade, ak sa jedná o reklamáciu správnosti vystavenia a vyúčtovania dokladu za poskytnutú službu užívateľ uvedie aj číslo faktúry alebo daňového dokladu. Užívateľ tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom si žiada prevzatie vybavenia reklamácie (zaslanie poštou, zaslanie na účet, zaslanie emailom, osobné prevzatie). 

   

  3. V prípade, ak reklamácia neobsahuje požadované náležitosti, poskytovateľ je oprávnený vyzvať užívateľa o doplnenie požadovaných údajov a upresnenie reklamácie.

   


  4. Dňom uplatnenia reklamácie je deň, kedy užívateľ uplatnil reklamáciu, ktorá obsahovala všetky požadované náležitosti, t. j. v deň keď bola písomná reklamácia poskytovateľovi doručená. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje a náležitosti, reklamačné konanie začne až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak užívateľ požadované údaje nedoplní ani po výzve poskytovateľa, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

 

III. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

 1. Po prijatí reklamácie je Poskytovateľ povinný vydať užívateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom) je poskytovateľ povinný doručiť užívateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď. Ak to objektívne príčiny nedovoľujú, tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 
 2. V prípade, že poskytovateľ reklamáciu užívateľa zamietne, je povinný ho o tom bezodkladne informovať a uviesť dôvody svojho zamietnutia.
 3. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má užívateľ právo od zmluvy odstúpiť.
 5. Poskytovateľ je povinný vydať užívateľovi doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

IV. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 1. Užívateľ má právo na bezplatné a včasné odstránenie vady v prípade, ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú je možno odstrániť. Za odstrániteľné vady sa považujú vady, ktorých odstránením neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti poskytovanej služby.  Poskytovateľ je v takomto prípade vadu povinný odstrániť čo najskôr, bez zbytočného odkladu.

 

Odstúpenie od zmluvy

 1. Užívateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť, lebo znižuje jej kvalitu a bráni plnohodnotnému využívaniu služby.
 2. Užívateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak poskytovateľ nevybaví reklamáciu v predpísanej 30 – dňovej lehote.
 3. Ak sa poskytovateľ a užívateľ dohodnú, môže byť reklamácia vybavená výmenou reklamovanej služby za inú.
 4. V prípade, že neodstrániteľná vada na poskytovanej službe nebráni funkčnosti služby, môže byť reklamácia vybavená poskytnutím zľavy z ceny za reklamovanú službu, ak sa tak užívateľ a poskytovateľ dohodnú.

V. UKONČENIE REKLAMAČNÉHO KONANIA

 1. Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:   
  • Odstránením vady poskytovanej služby,
  • Vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu,
  • Výmenou služby za inú službu,
  • Vyplatením zľavy z ceny poskytovanej služby,
  • Odôvodnením zamietnutím reklamácie, 
 2. Pokiaľ poskytovateľ uzná oprávnenú reklamáciu týkajúcu sa správnosti vyúčtovanej sumy za službu, suma vo výške oprávnenej reklamovanej ceny sa užívateľovi vráti.

VI. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1.  Účelom tohto článku je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim (Poskytovateľom) a Spotrebiteľom (Užívateľom).
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – (pozri) Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 6. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 7. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Reklamačný poriadok je k dispozícií na internetovej stránke poskytovateľa www.kritickemyslenie.sk
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť,  doplniť alebo nahradiť tento reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia. Táto zmena bude zverejnená na internetovej stránke poskytovateľa www.kritickemyslenie.sk s určením účinnosti nového Reklamačného poriadku.
 3. Reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1.12.2021

PREDAJ PRODUKTOV

A. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) Akadémia kritického myslenia, s.r.o., so sídlom Polianky 7A 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO: 50380681 (ďalej len „Predávajúci“).

B. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

C. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

D. Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

I. DĹŽKA ZÁRUKY

 1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Záručná doba je:
  • 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
  • na použitý tovar 12 mesiacov (tovar označený ako použitý)
  • iná v prípade dohody. 
 3. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.
 4. Na kupujúceho podnikateľa sa vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Občianskeho, príp. ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady a záruku za akosť podľa Obchodného zákonníka.

II. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Kontrola tovaru pri prevzatí:

 1. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť zásielky, poškodenie zásielky). Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. V prípade prevzatia zásielky je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť zjavné vady (množstevný a sortimentný rozdiel, znehodnotenie tovaru) e-mailom na adresu: info@kritickemyslenie.sk  Dodatočnú neskoršiu reklamáciu zjavných vád – neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky – bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vady ak:
  • Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,
  • Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu výslovne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru,
  • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym, či nadmerným používaním,
  • tovar je reklamovaný po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
  • vady vznikli nesprávnym, nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, skladovaním, servisom,
  • vady vzniknú po uplynutí doby životnosti tovaru.

Uplatnenie reklamácie:

 1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo spoločnosti Akadémia kritického myslenia, s.r.o., Polianky 7A 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, alebo e-mailom na adresu info@kritickemyslenie.sk  Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu sídla predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, dobropis).
 2. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.
 3. Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.
 4. Platba je možná len v EUR. Daňový doklad predávajúci zasiela kupujúcemu spolu s tovarom. Predávajúci je platca DPH.

III. VÝLUKY

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 • mechanickým poškodením tovaru, 
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 • neodborným zaobchádzaním, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom, ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé.

IV. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Spotrebiteľ:

 1. Pri uplatnení zákonnej záruky ak ide o chybu odstrániteľnú, má spotrebiteľ právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej časti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
  • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 2. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.
 3. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodní zákonník.
 4. Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.
 5. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 6. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 7. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Podnikateľ:

 1. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.
 2. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.
 3. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.
 4. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t.j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie), je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie náklady na uskladnenie.
 5. Ak si kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. O zmýšľanom predaji bude predávajúci kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky alebo e-mailom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.   
 2. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.
 3. Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál alebo ak je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť miesto záruky za akosť. Životnosť môže byť uvedená časovo, v dobe tovaru alebo počtom použitia, či inak obdobne špecifikovaná. Pri tovare môže byť uvedená viac ako jedna z týchto životností. K úspešnému uplatneniu reklamácie je nutné dodržať všetky uvedené podmienky.
 4. Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadnuť k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním veci a nie je možné ju tak zameniť so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobenú obvyklým používaním. Pokiaľ tovar používate (nie vlastníte) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom bežného opotrebenia, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu.

Reklamačný poriadok je k dispozícií na internetovej stránke www.kritickemyslenie.sk Spoločnosť Akadémia kritického myslenia, s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť, doplniť alebo nahradiť tento reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia. Táto zmena bude zverejnená na internetovej stránke www.kritickemyslenie.sk s určením účinnosti nového Reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1.12.2021

VI. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1.  Účelom tohto článku je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim (Poskytovateľom) a Spotrebiteľom (Užívateľom).
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – (pozri) Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 6. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 7. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Reklamačný poriadok je k dispozícií na internetovej stránke poskytovateľa www.kritickemyslenie.sk
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť,  doplniť alebo nahradiť tento reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia. Táto zmena bude zverejnená na internetovej stránke poskytovateľa www.kritickemyslenie.sk s určením účinnosti nového Reklamačného poriadku.
 3. Reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1.12.2021

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.