preambule

Všeobecné obchodní podmínky

Akademie kritického myšlení

Název společnosti:  Akadémia kritického myslenia, s.r.o.

Sídlo: Polianky 7A, 841 01 Bratislava – Dúbravka

IČO: 50380681

DIČ: 2120321907

IČ DPH:  SK 2120321907

Zapsána v:  Commercial Register of the District Court Bratislava I section: Sro, Insert No.: 112584/B

E-mail: info@kritickemyslenie.sk

Telefon +421911239151

Orgán dozoru, kterému podléhá naše činnost, je Slovenská obchodní inspekce se sídlem na Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava.

ONLINE ŠKOLENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Poskytovatele Akadémia kritického myslenia, s.r.o., Polianky 7A 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka, IČ: 50380681 (dále jen „poskytovatel“) upravují práva a povinnosti uživatelů on-line služeb a stanovují podmínky , za kterých jim poskytovatel on-line služby poskytuje.Poskytovatel je provozovatel internetového portálu www.kritickemyslenie.sk

Poskytovatel poskytuje prostřednictvím internetového portálu on-line služby uživatelům.

Uživatelem on-line služeb poskytovatele se pro účely těchto VOP rozumí fyzické nebo právnické osoby, které užívají on-line služby poskytované poskytovatelem na základě smluvního vztahu a těchto VOP.
Poskytovatel poskytuje uživatelům online služby ve formě online školení.

Online školením se pro účely těchto VOP rozumí odborné studium, jehož podstatou je zajištění přednášky s diskusí a připomínkami posluchačů, které je soustředěno na danou oblast vzdělávání a provádí se v elektronické formě prostřednictvím jednotlivých informačních technologií (dále jen „online“ školení).

Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na internetové adrese www.kritickemyslenie.sk.

Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé před vstupem těchto obchodních podmínek v platnost.

I. Objednávka služby uzavření smlouvy

 1. Objednávka služby se provádí na základě registrace uživatele na online školení, provedené na internetovém portálu kritickemyslenie.sk (dále jen „internetový portál“). Před provedením registrace je uživatel povinen vybrat si konkrétní druh školení, ze seznamu aktuálních školení uveřejněných na internetovém portálu. Výběr školení se uskutečňuje kliknutím na ikonu „registrovat se na kurz“ a vložením vybraného školení do nákupního košíku (kliknutím na ikonu „přidat do košíku“) a následným kliknutím na ikonu „zkontrolovat a objednat“.
 2. Registrace na online školení se uskutečňuje vyplněním registračního formuláře uživatelem, který je uživateli k dispozici na internetovém portálu, po kliknutí na ikonu „zkontrolovat a objednat“ ve smyslu bodu i. tohoto článku.
 3. Kupní smlouva mezi kupujícím (uživatelem) a prodávajícím (poskytovatelem) vzniká závazným potvrzením objednávky kupujícím (kliknutím na ikonu „objednat s povinností platby“), zaplacením kupní ceny za vybrané on-line školení prostřednictvím platební brány na internetovém portálu a potvrzením o přijetí objednávky prodávajícím (poskytovatelem), které je kupujícímu (uživateli) zasláno po zaplacení kupní ceny na zadanou e-mailovou adresu.
 4. Uzavřením smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem podle bodu iii. se stávají VOP její nedílnou součástí a jsou závazné mezi smluvními stranami.

II. Cena a platební podmínky

 1. Cena on-line školení je vždy stanovena dle aktuálního ceníku poskytovatele přístupného na internetovém portálu poskytovatele.
 2. Poskytovatel je oprávněn měnit ceník, strukturu i výši cen za poskytované služby za podmínek uvedených v těchto VOP, a to zejména z důvodu změny termínu on-line školení nebo z důvodu zajištění adekvátní náhrady lektora v případě indispozice uváděného lektora.
 3. Uživatel má možnost zrealizovat platbu za jím vybranou službu prostřednictvím platební brány dodavatele umístěné na internetovém portálu poskytovatele www.kritickemyslenie.sk
 4. Po úhradě ceny prostřednictvím platební brány vystaví poskytovatel uživateli v souladu se zákonem č.j. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění konečnou fakturu a zašle ji elektronicky na adresu uvedenou uživatelem, s čímž uživatel akceptací těchto VOP souhlasí. Uživatel může svůj souhlas se zasíláním konečné faktury v elektronické podobě odvolat písemným oznámením na adresu poskytovatele. Úhradou ceny se rozumí připsání finančních prostředků na účet poskytovatele.
 5. Všechny ceny on-line školení jsou uváděny včetně odpovídající DPH.

I. Dodací lhůta

 1. Uživatel obdrží na jím zadanou e-mailovou adresu 1 až 2 dny před dnem po zaplacení potvrzené objednávky přístupové údaje pro on-line školení. Dnem následujícím po dni doručení přístupových údajů na on-line školení začíná běžet 14 denní lhůta pro odstoupení od smlouvy v souladu s § 7 ods. 1 zákona č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele.

II. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
  • během on-line školení se bude řídit pokyny a informacemi oznámenými poskytovatelem;
  • poskytne poskytovateli součinnost potřebnou pro řádné zabezpečení objednaného on-line školení;
  • pro používání online školení platí stejná morální, etická a právní pravidla jako při jakékoli jiné formě veřejného používání informací.
 2. Uživatel se okamžikem registrace a/nebo zahájením užívání služby zavazuje, že je bude využívat v souladu s VOP, právními předpisy a pokyny poskytovatele.
  • Uživatel se zavazuje uvést při registraci na on-line školení pravdivé, úplné a přesné údaje a písemně oznámit poskytovateli veškeré změny svých poskytnutých identifikačních údajů. V případě porušení této povinnosti jsou rozhodné údaje uvedeny v poslední registraci uživatele a uživatel odpovídá za škodu těm poskytovateli způsobenou.
 3. Uživatel se zavazuje zaplatit celou cenu za objednané školení a v případě potřeby prokázat tuto skutečnost dokladem, který objednatel přijme od poskytovatele.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje:
  • poskytnout přístup pro registrované uživatele k on-line školení nejpozději 2, resp. den před konáním vybraného on-line školení,
  • poskytovat informace týkající se objednaného on-line školení, jakož i seznamovat uživatele se změnami souvisejícími s online školením,
  • vrátit objednateli zaplacenou cenu za neposkytnuté, resp. obdobným náhradním plněním nekompenzované on-line školení
 2. Pokud uživatel nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne zveřejnění oznámení o změnách v poskytování produktů a služeb a VOP výslovně písemně nevyjádří svůj nesouhlas s takovými změnami, považují se změny za odsouhlasené uživatelem a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změny.
  • Poskytovatel má právo omezit, přerušit nebo zastavit poskytování on-line školení z důvodů nutné správy, údržby a/nebo opravy, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu, a to na dobu nezbytnou pro zrealizování nutné správy, údržby a/nebo opravy.
  • Poskytovatel má výhradní právo k jakémukoli zásahu do služeb a těchto VOP. Změny poskytování služeb a VOP a datum účinnosti aktuálního znění VOP budou uživateli oznámeny elektronicky jejich zveřejněním na internetovém portálu www.kritickemyslenie.sk nebo prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na známou elektronickou adresu uživatele.

IV. Změna služeb

 1. V případě, že nastanou okolnosti, které znemožňují poskytovateli zajistit školení, program školení nebo lektora je poskytovatel oprávněn zajistit jeho změnu nebo jej zrušit, přičemž je povinen oznámit tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu uživateli.
 2. Při zrušení školení ze strany poskytovatele nebo při závažné změně programu školení má uživatel právo volby, zda od smlouvy odstoupí nebo převede zaplacenou cenu na úhradu jiného školení. Za závažnou změnu se nepovažuje, změna programu školení nebo změna lektora v případě, že je zajištěna adekvátní náhrada programu školení nebo lektora.

V. Odstoupení od smlouvy, stornování, reklamace

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřen na dobu určitou, a to do okamžiku poskytnutí služby, pokud není v souladu s těmito VOP ukončen dříve.
 2. Uživatel má právo kdykoli před zahájením on-line školení od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením, které je účinné dnem jeho doručení poskytovateli. Při odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit poskytovateli následující poplatky za stornování (uváděné částky platí pouze pro 1 osobu).
  • 50 % z ceny školení, pokud uživatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě do 7 pracovních dnů před termínem zahájení on-line školení,
  • ve výši 100 % z ceny školení, pokud uživatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě méně než 7 pracovních dnů před termínem zahájení on-line školení, V případě, že uživatel nebo osoby, ve prospěch kterých bylo on-line školení objednáno, se on-line školení nezúčastní z jakéhokoli důvodu, nemá uživatel nárok na včetně ceny za školení.
 3. Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci bezodkladně poté, co se o nedostatcích zakoupených služeb Prodávajícího (Poskytovatele) dozvěděl, a to zasláním písemné reklamace na adresu Prodávajícího (Poskytovatele) uvedenou v těchto VOP a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 4. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci a uživatele písemně (elektronicky/poštou) vyrozumět o výsledku vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

VI. Alternativní řešení sporů

 1. Účelem tohoto článku VOP je informovat Spotřebitele o možnosti a podmínkách alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím (Poskytovatelem) a Spotřebitelem (Uživatelem).
 2. Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi jeho stranami, tzn. j. mezi Spotřebitelem a Prodávajícím. Spotřebitel může svůj spor s Prodávajícím řešit prostřednictvím alternativního řešení sporů.
 3. Orgánem (subjektem) alternativního řešení sporů je ve smyslu obecně závazných právních předpisů Česká obchodní inspekce, na kterou se může spotřebitel obrátit.
 4. Spotřebitel se může o podmínkách a platformě alternativního řešení sporů informovat na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Kupující může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů – (viz) Čl. Čl. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) č . 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online , kterým se mění nařízení ( ES ) č . 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online) (Úř. věst. L 165, 18. 6. 2013).
 6. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 7. Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány poskytovatelem v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné) nařízení o ochraně údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“).
 2. Uživatel prohlašuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů uveřejněnými v sekci Ochrana osobních údajů na webové stránce kritickymysleni.cz.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem neupravené VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nevztahuje-li se na ně zákon č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.
 2. Uživatel plně akceptuje komunikaci na dálku – telefonickou, písemnou a elektronickou formu komunikace (zejména prostřednictvím e-mailu a webového rozhraní) jako platnou a závaznou pro poskytovatele i uživatele.
 3. Jakékoliv spory mezi poskytovatelem a uživatelem budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem v České republice. Zároveň jakékoli reklamace uživatelů v postavení spotřebitelů budou vyřizovány ve smyslu zákona 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění. Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adrese poskytovatele.

PRODEJ PRODUKTŮ

Společnost Akadémia kritického myslenia, s.r.o., Polianky 7A 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka, IČO: 50380681, je provozovatelem internetového obchodu www.kritickemyslenie.sk (dále jen „e-shop„) a prodávajícím (dále jen „Prodávající“).
Prodávající vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji zboží a poskytování služeb. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené s Prodávajícím a jsou závazné pro všechny smluvní strany.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí zákonem č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

Podnikatelem se rozumí:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČ), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy. V případě jakýchkoli rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

I. Kupní smlouva

Uzavření kupní smlouvy:

 1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) kupujícím a následným přijetím objednávky (přijetím návrhu na uzavření smlouvy) prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající oznámí kupujícímu do 24 hodin od doručení objednávky spolu s informacemi o dostupnosti a termínu dodání prostřednictvím zadaného e-mailu. (na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv). Všechny potvrzené objednávky jsou závazné.
 2. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se z objektivních důvodů nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, …).
 3. Vzniklou smlouvu (včetně ceny) lze měnit nebo rušit jen na základě dohody stran nebo zákonných důvodů.

Dodání předmětu koupě: 

 1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že kupujícímu předá předmět koupě, doklady, které se k němu vztahují a umožní mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě a Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu. Kupující se stane vlastníkem věci až po úplném zaplacení kupní ceny.

II. Cena a platební podmínky

 1. Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny zvlášť a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
 2. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. V takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:
  • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
  • u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic;
  • sleva na zboží přesahuje více než 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.
   • Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Akciové ceny, slevy na zboží nelze kombinovat navzájem ani s výhodami věrnostního programu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty a podobně, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude Kupující informován.

Platební podmínky:

 1. Prodávající akceptuje následující způsoby platby a podmínky:
  • platba kartou, prostřednictvím platební brány Stripe.
 2. Platba je možná pouze v EUR. Daňový doklad prodávající zasílá kupujícímu spolu se zbožím. Prodávající je plátce DPH. Všechny ceny u uvedeny včetně DPH.

III. Doručení a dodací podmínky

Způsoby a lhůty dodání:

 1. Prodávající zajišťuje nebo zprostředkovává následující způsoby dodání:
  • zasílání přepravní službou/poštovním podnikem
 2. Dodací lhůta na zboží v nabídce je ve většině případů 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximálně 30 pracovních dnů. Dodací lhůta se po dohodě s Kupujícím může měnit. O dodací lhůtě, termínu dodání bude Kupující informován e-mailem nebo telefonicky. V případě prodloužení dodací lhůty má Kupující právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem příslušným bodem těchto VOP.

Ostatní ujednání:

 1. Místo odběru/doručení zboží je stanoveno na základě objednávky Kupujícím. Za splnění závazku Prodávajícího se považuje dodání zboží na určené místo odběru/doručení.
 2. Není-li z povahy věci nebo není-li dohodnuto, jak má být věc zabalena prodávající věc zabalí podle zvyklostí, nejsou-li zvyklosti, pak způsobem potřebným k uchování věci a její ochraně. Stejným způsobem pořídí Prodávající věc k přepravě. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky a její úplnost. Zboží se považuje za převzaté kupujícím od doby, kdy toto potvrdí převzetí zboží.
 3. V případě zásahu vyšší moci, výpadku informačního systému, Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání a poškození zboží zaviněné přepravcem. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.

IV. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu s § 7 zákona č.j. 102/2014 Sb. od smlouvy odstoupit v případě smlouvy uzavřené na dálku mimo provozní prostory prodávajícího do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby. V uvedené lhůtě je nezbytné o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího spolu s informacemi potřebnými k vyřízení:

 • Číslo objednávky (variabilní symbol)
 • Popis zboží
 • Datum převzetí zboží

Jméno a příjmení spotřebitele

 • Adresa spotřebitele
 • Číslo účtu a kód banky (IBAN) pro vrácení platby
 • Důvod odstoupení (nepovinné)

Formulář pro odstoupení od smlouvy určený pro spotřebitele naleznete zde:

 

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

KOMU:Akadémia kritického myslenia, s.r.o., Polianky 7A 841 01 Bratislava – Dúbravka
Jméno a příjmení *: 
Adresa *: 

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží*:

 
Číslo objednávky* (variabilní symbol): 
Datum objednání/datum převzetí*: 
Číslo účtu, kód banky (IBAN) pro případ vrácení platby* 
Datum* 
Podpis spotřebitele * (pouze pokud se tento formulář podává v listinné podobě): 

*Povinné vyplnit čitelně

 1. Zboží by mělo kupující spotřebitel zaslat nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy na adresu Prodávajícího Akademie kritického myšlení, s. r.o., Polianky 7A 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, doporučeně, pojištěný (doporučení), vhodně zabalený aby nedošlo během přepravy k poškození samotného zboží. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel, musí odstoupení od smlouvy spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu ____________ .
 • Prodávající nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy; tím není dotčeno ustanovení § 10 ods. 4 zákona č . 102/2014 Sb.
 1. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

V. Záruční podmínky

 1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy SR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

VI. Komunikace

 1. Ke komunikaci kupující může využít všech kontaktů uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Prosíme vás však, abyste přednostně využívali možnost komunikovat s námi prostřednictvím e-mailu, zejména pro urychlení a efektivitu komunikace a jako alternativu k listovním zásilkám. V případě jakýchkoli problémů nás můžete kontaktovat na adrese.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje chráníme ve smyslu platných právních předpisů. Podrobné informace o tom jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje naleznete na internetovém sídle provozovatele v sekci Ochrana osobních údajů.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud jste spotřebitelem, máte právo obrátit se na nás se žádostí o nápravu, pokud nejste spokojeni se způsobem, kterým jsme vyřídili vaši reklamaci, nebo pokud se domníváte, že jsme porušili vaše práva. Máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů („ARS“), pokud jsme na vaši žádost podle předchozí věty odpověděli zamítavě nebo jsme na ni neodpověděli do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Návrh můžete podat příslušnému subjektu alternativního řešení sporů; Vaše možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Další podmínky související s alternativním řešení sporů stanoví zákon č.3 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.
 2. Evropská komise pro účely mimosoudního řešení sporů se spotřebiteli vyvinula platformu řešení sporů online (RSO). I tuto platformu můžete, jste-li spotřebitelem, využít k řešení svých sporů, a to prostřednictvím odkazu europa.eu/consumers/odr.
 3. Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci bezodkladně poté, co se o nedostatcích zakoupených služeb Prodávajícího (Poskytovatele) dozvěděl, a to zasláním písemné reklamace na adresu Prodávajícího (Poskytovatele) uvedenou v těchto VOP a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od ____________. Prodávající/Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Buďte v obraze

Začněte odebírat náš newsletter plný aktualit a těch nejlepších tipů ze světa komunikace a kritického myšlení.