Zásady zpracování osobních údajů

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Akadémia kritického myslenia, s.r.o. se sídlem Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka, IČO: 50 380 681, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I oddíl: Sro, vložka č. 1999 112584/B (dále jen jako ,,provozovatel“).

Při zpracovávání osobních údajů provozovatelem jste v postavení dotyčné osoby, tzn. j. osoby o které jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají. 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele.

Jakými právy disponujete v postavení dotyčné osoby?

Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme.

Právo na opravu – pokud si myslíte že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili

Právo na výmaz (k zapomenutí) – máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů.

Odvolat souhlas – v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávali.

Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje.

Právo na přenosnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru

Právo namítat – máte právo namítat vůči zpracování osobních údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech.

Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorčí orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.

Provozovatel nebude používat Vaše osobní údaje k automatizovanému individuálnímu rozhodování včetně profilování.

V případě, že je poskytnutí osobních údajů zákonným/smluvním požadavkem, jste jako dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření smlouvy může mít za následek neuzavření smluvního vztahu.

V případě podání námitky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat podnět nebo žádost písemně na adresu sídla společnosti: Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka nebo na e-mail:______________.

Bližší informace
o zpracovávání osobních údajů

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem provedení úkonů souvisejících s posouzením Vaší poptávky, kterou jste realizovali prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na naší webové stránce.

 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě provedení opatření před uzavřením smlouvy.

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: jméno, e-mail, předmět zprávy, případně jiné osobní údaje, které jste uvedli do kontaktního formuláře.

 

Po doručení Vaší poptávky, kterou jste realizovali prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 10 dnů od skončení měsíce, ve kterém byla poptávka doručena.

 

Příjemci osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli včetně správce webové stránky a subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti.

 

Provozovatel neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Newsletter

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem poskytování nových informací týkajících se činnosti a jiných aktivit naší společnosti. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů bude čl. 6. 1 písm. a) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní budeme zpracovávat v případě, že k nám k takovému zpracování udělíte Váš svobodný souhlas.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: jméno a e-mail a to po dobu 2 let od udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka nebo na e-mail:______________.

Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli, subjekty kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti, správce webové stránky, společnost, která nám pomáhá při zajišťování marketingové činnosti včetně online marketingové platformy Mailchimp, která je provozována společností The Rocket Science Group LLC. Při využívání online marketingové platformy uskutečňuje provozovatel přenos osobních údajů do USA. Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím online marketingové platformy jsou dostupné na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Reference

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem informování veřejnosti o kvalitě našich poskytovaných služeb, a to zveřejněním Vašich referencí na naší webové stránce. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR , což znamená, že Vaše osobní budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu. Hlavním oprávněným zájmem je informování veřejnosti o kvalitě našich poskytovaných služeb.

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: jméno, příjmení, titul, funkce, reference, v závislosti na tom v jakém postavení ve vztahu k nám vystupujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu provozování naší webové stránky nebo po dobu, pokud nás o její odstranění nepožádáte. Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli, správce webové stránky subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti. Provozovatel neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Sociální sítě

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zabezpečování komunikace prostřednictvím sociálních sítí. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu. Hlavním oprávněným zájmem je zajišťování efektivní komunikace.

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: údajů, které nám v rámci komunikace dobrovolně poskytnete. Údaje z takové komunikace budeme zpracovávat po dobu aktivního využívání konta, jehož prostřednictvím byla komunikace s Vámi na sociální síti prováděna. Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli, správce našich sociálních sítí subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti. Provozovatel neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Klienti

Zákonné povinnosti

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění našich zákonných povinností v oblasti daní a účetnictví a v oblasti reklamací. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů bude čl. 6 ods. 1 písm. c) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě plnění našich zákonných povinností. V případě, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem plnění našich zákonných povinností v oblasti daní, účetnictví a reklamací, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo bankovního účtu a e-mail, případně telefonní číslo, předmět reklamace v souvislosti s vyřízením Vaší reklamace. V případě plnění daňových a účetních povinností budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 10 let od splnění zákonné povinnosti. V případě plnění našich povinností souvisejících s reklamací budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 1 roku od vyřízení agendy související s reklamací. Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli, společnost, která nám pomáhá při zajišťování účetní agendy a subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti.

Smluvní povinnosti

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem plnění našich povinností vyplývajících ze smluv/objednávek i správy smluvních vztahů, kterých jste účastníkem. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR, což znamená že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě plnění smlouvy/objednávky, jejíž smluvní stranou jste vy jako dotčená osoba. V případě objednávky online – školení budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: identifikační údaje, adresní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu), poznámky ze školení. V případě objednávky produktů přes e-shop www.kritickemyslenie.sk, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa doručení, tel. číslo, e-mailová adresa, informace uvedené v poznámce (v případě právnických osob i identifikační údaje společnosti). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Poznámky ze školení jsou uchovávány maximálně po dobu trvání smluvního vztahu, resp. po dobu poskytované služby. Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli, lektoři v případě online školení, správce webové stránky a subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti. Při zabezpečování online školení využíváme komunikační platformu Zoom. Pro uskutečnění platby za službu nebo produkt, který jsme Vám poskytli v online prostoru využíváme platební platformu Stripe. Online školení je striktně důvěrné a proto z něj neuchováváme žádné audiovizuální záznamy. V závislosti na výběru poskytované služby (online školení) může být příjemcem osobních údajů i náš spolupracující partner, kterým je Slovenská debatní asociace. O této skutečnosti však budete vždy předem informováni. V souvislosti s prodejem produktů bude příjemcem Vašich osobních údajů i společnost zajišťující dopravu Vámi zakoupeného zboží.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem provádění interní evidence, zasílání propagačních informací o školeních a aktivitách společnosti, uplatňování právních nároků vyplývajících ze smluv/objednávek, za účelem zabezpečení evidence uplatněných práv a porušení ochrany 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“) a za účelem zajišťování bezpečnosti sítě a informační bezpečnosti. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů. Hlavními oprávněnými zájmy jsou interní evidence, zajišťování marketingové činnosti, uplatňování právních nároků vyplývajících ze smluv/objednávek zajištění evidence uplatněných práv a porušení ochrany podle zákona a zabezpečení bezpečnosti sítě a informační bezpečnosti. V případě uplatňování právních nároků, budeme Vaše zpracovávat osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail. V případě zajišťování marketingové činnosti společnosti, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu: jméno a e-mail. V případě provádění interní evidence, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo, resp. osobní údaje uvedené ve smlouvách/objednávkách, v souladu se zásadou minimalizace. V případě zajišťování evidence uplatněných práv a porušení, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu: osobních údajů uvedených v podnětu. V případě provádění interní evidence budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu. V případě uplatňování právních nároků budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let od skončení smluvního vztahu. V případě zajišťování marketingové činnosti po dobu 5 let od poskytnutí služby. V případě zajišťování evidence uplatněných práv a porušení podle zákona, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 6 měsíců od uplynutí 5 let kdy jste si uplatnili právo, resp. došlo k porušení ochrany osobních údajů. V případě zabezpečování bezpečnosti sítě pro dosažení účelu zpracování, jsou osobní údaje zpracovávány v automatizované formě v pravidelných intervalech v závislosti na zpracovatelské operaci. Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli a subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti. Příjemci osobních údajů při zajišťování marketingové činnosti jsou také správce webové stránky, společnost, která nám pomáhá při zajišťování marketingové činnosti včetně online marketingové platformy Mailchimp, která je provozována společností The Rocket Science Group LLC. Při využívání online marketingové platformy uskutečňuje provozovatel přenos osobních údajů do USA. Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím online marketingové platformy jsou dostupné na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zabezpečování propagační činnosti společnosti a to prostřednictvím zveřejnění Vaší fotografie na naší webové stránce nebo sociálních sítích. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů bude čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní budeme zpracovávat v případě, že k nám k takovému zpracování udělíte Váš svobodný souhlas. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: fotografie a to po dobu 5 let od udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobním údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka nebo na e-mail: gdpr@kritickemyslenie.sk Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli , správce webové stránky, správce sociálních sítí, společnost, která nám pomáhá při zajišťování marketingové činnosti a subjekty kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti.

 

Provozovatel neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
Před začátkem zpracovávání Vašich osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech jsme provedli tzv. srovnávací testy, ve kterých jsme posoudili legitimitu, nezbytnost, vhodnost, proporcionalitu, jakož i aplikaci přiměřených záruk pro ochranu Vašich práv a svobod.

Informace o zpracování cookies

Co jsou Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami, aby zefektivnily uživatelovu zkušenost.

Marketingové Cookies

Marketingové soubory cookies se používají ke sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a tím cennější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

  • Meta Platforms
  • Google
  • Youtube

Potřebné Cookies

Potřebné soubory cookie pomáhají vytvářet použitelné webové stránky tak, že umožňují základní funkce, jako je navigace stránky a přístup k chráněným oblastem webových stránek. Webové stránky nemohou řádně fungovat bez těchto souborů cookies.

  • Cookiebot
  • Stripe
  • Google
  • Play.google. com
  • Youtube.com

Statistické Cookies

Statistické soubory cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby pochopili, jak komunikovat s návštěvníky webových stránek prostřednictvím shromažďování a hlášení informací anonymně.

  • Google

Buďte v obraze

Začněte odebírat náš newsletter plný aktualit a těch nejlepších tipů ze světa komunikace a kritického myšlení.