Zásady spracúvania osobných údajov

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Akadémia kritického myslenia, s.r.o. so sídlom Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO: 50 380 681, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka č. 112584/B (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“).

 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.

Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka alebo na e-mail:______________.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich s posúdením Vášho dopytu, ktorý ste realizovali prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na našej webovej stránke.

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy.

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, e-mail, predmet správy, prípadne iné osobné údaje, ktoré ste uviedli do kontaktného formulára.

 

Po doručení Vášho dopytu, ktorý ste realizovali prostredníctvom kontaktného formulára, budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený.

 

Príjemcami osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi vrátane správcu webovej stránky a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti.

 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

Newsletter

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom poskytovania nových informácií týkajúcich sa činnosti a iných aktivít našej spoločnosti. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné budeme spracúvať v prípade, ak k nám k takémuto spracúvaniu udelíte Váš slobodný súhlas.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno a e-mail a to po dobu 2 rokov od udelenia Vášho súhlasu so spracovaním osobným údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka alebo na e-mail:______________.

 

Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti, správca webovej stránky, spoločnosť, ktorá nám pomáha pri zabezpečovaní marketingovej činnosti vrátane online marketingovej platformy Mailchimp, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group LLC. Pri využívaní online marketingovej platformy uskutočňuje prevádzkovateľ prenos osobných údajov do USA. Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom online marketingovej platformy sú dostupné na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Referencie

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom informovania verejnosti o kvalite našich poskytovaných služieb, a to zverejnením Vašich referencií na našej webovej stránke. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné budeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je informovanie verejnosti o kvalite našich poskytovaných služieb.

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, titul, funkcia, referencia, v závislosti od toho v akom postavení vo vzťahu k nám vystupujete. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu prevádzkovania našej webovej stránky alebo po dobu, pokiaľ nás o jej odstránenie nepožiadate. Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, správca webovej stránky subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Sociálne siete

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom zabezpečovania komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné budeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie.

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: údajov, ktoré nám v rámci komunikácie dobrovoľne poskytnete. Údaje z takejto komunikácie budeme spracúvať po dobu aktívneho využívania konta, prostredníctvom ktorého bola komunikácia s Vami na sociálnej sieti vykonávaná. Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, správca našich sociálnych sietí subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

Klienti

Zákonné povinnosti

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva a v oblasti reklamácií. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia našich zákonných povinností. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti daní, účtovníctva a reklamácií, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, číslo bankového účtu a e-mail, prípadne telefónne číslo, predmet reklamácie v súvislosti s vybavením Vašej reklamácie. V prípade plnenia daňových a účtovných povinností budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti. V prípade plnenia našich povinností súvisiacich s reklamáciou budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 1 roka od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou. Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, spoločnosť, ktorá nám pomáha pri zabezpečovaní účtovnej agendy a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti.

Zmluvné povinnosti

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv/objednávok ako aj správy zmluvných vzťahov, ktorých ste účastníkom. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená že Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe plnenia zmluvy/objednávky, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba. V prípade objednávky online – školenia budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: identifikačné údaje, adresné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu), poznámky zo školenia. V prípade objednávky produktov cez e-shop www.kritickemyslenie.sk, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa doručenia, tel. číslo, e-mailová adresa, informácie uvedené v poznámke (v prípade právnických osôb aj identifikačné údaje spoločnosti). Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Poznámky zo školení sú uchovávané maximálne po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp. po dobu poskytovanej služby. Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, lektori v prípade online školení, správca webovej stránky a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. Pri zabezpečovaní online školení využívame komunikačnú platformu Zoom. Pre uskutočnenie platby za službu alebo produkt, ktorý sme Vám poskytli v online priestore využívame platobnú platformu Stripe. Online školenie je striktne dôverné a preto z neho neuchovávame žiadne audiovizuálne záznamy. V závislosti od výberu poskytovanej služby (online školenia) môže byť príjemcom osobných údajov aj náš spolupracujúci partner, ktorým je Slovenská debatná asociácia. O tejto skutočnosti však budete vždy vopred informovaní. V súvislosti s predajom produktov bude príjemcom Vašich osobných údajov aj spoločnosť zabezpečujúca dopravu Vami zakúpeného tovaru.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vykonávania internej evidencie, zasielania propagačných informácií o školeniach a aktivitách spoločnosti, uplatňovania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv/objednávok, za účelom zabezpečenia evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a za účelom zabezpečovania bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe našich oprávnených záujmov. Hlavnými oprávnenými záujmami sú interná evidencia, zabezpečovanie marketingovej činnosti, uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv/objednávok zabezpečenie evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona a zabezpečenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti. V prípade uplatňovania právnych nárokov, budeme Vaše spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail. V prípade zabezpečovania marketingovej činnosti spoločnosti, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno a e-mail. V prípade vykonávania internej evidencie, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, resp. osobné údaje uvedené v zmluvách/objednávkach, v súlade so zásadou minimalizácie. V prípade zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: osobných údajov uvedených v podnete. V prípade vykonávania internej evidencie budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade uplatňovania právnych nárokov budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. V prípade zabezpečovania marketingovej činnosti po dobu 5 rokov od poskytnutia služby. V prípade zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení podľa zákona, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov kedy ste si uplatnili právo, resp. došlo k porušeniu ochrany osobných údajov. V prípade zabezpečovania bezpečnosti siete pre dosiahnutie účelu spracúvania, sú osobné údaje spracúvané v automatizovanej forme v pravidelných intervaloch v závislosti od spracovateľskej operácie. Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. Príjemcami osobných údajov pri zabezpečovaní marketingovej činnosti sú aj správca webovej stránky, spoločnosť, ktorá nám pomáha pri zabezpečovaní marketingovej činnosti vrátane online marketingovej platformy Mailchimp, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group LLC. Pri využívaní online marketingovej platformy uskutočňuje prevádzkovateľ prenos osobných údajov do USA. Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom online marketingovej platformy sú dostupné na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom zabezpečovania propagačnej činnosti spoločnosti a to prostredníctvom zverejnenia Vašej fotografie na našej webovej stránke alebo sociálnych sieťach. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné budeme spracúvať v prípade, ak k nám k takémuto spracúvaniu udelíte Váš slobodný súhlas. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: fotografia a to po dobu 5 rokov od udelenia Vášho súhlasu so spracovaním osobným údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka alebo na e-mail: gdpr@kritickemyslenie.sk Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, správca webovej stránky, správca sociálnych sietí, spoločnosť, ktorá nám pomáha pri zabezpečovaní marketingovej činnosti a subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti.


Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.
Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch sme vykonali tzv. porovnávacie testy, v ktorých sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd.

Informácie o spracúvaní cookies

Čo sú Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Marketingové Cookies

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

  • Meta Platforms
  • Google
  • Youtube

Potrebné Cookies

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

  • Cookiebot
  • Stripe
  • Google
  • Play.google. com
  • Youtube.com

Štatistické Cookies

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

  • Google

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.